O bezpečnosti práce a ochranných pracovních prostředcích

Osobní Ochranné Pracovní Prostředky (OOPP)

OOPP zahrnují širokou škálu prostředků chránících nejrůznější části těla před riziky spojenými s výkonem určité pracovní činnosti. Jedná se například o ochranu před:

 • toxickými látkami a kyselinami
 • louhy
 • ostrými předměty
 • horkými povrchy
 • padajícími předměty
 • prachy

Do OOPP patří přilba, ochranné brýle, respirátory, štít na obličej, atd.

OOPP jsou ochranné prostředky, které:

 • chrání zaměstnance před riziky
 • nesmí ohrožovat jejich zdraví
 • nesmí bránit při výkonu práce
 • musejí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb.,

Do OOPP nepatří:

 • běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění
 • výstroj a vybavení záchranných sborů
 • speciální ochranné prostředky používané v armádě, bezpečnostních nebo pořádkových silách,
 • výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích
 • sportovní výstroj a vybavení
 • ochranné prostředky pro sebeobranu
 • prostředky pro zjišťování a signalizaci rizik a škodlivin na pracovišti.

Osobní ochranné prostředky (OOP)

Tyto prostředky jsou určeny kromě k účelu pracovní činnosti také například i pro sport a volný čas. OOP je každé zařízení nebo prostředek, které je určené k nošení nebo držení člověkem na ochranu před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky. Do toho však nespadají prostředky, které jsou stanoveným výrobkem podle jiného nařízení vlády než č. 21/2003 Sb. vydaného k provedení zákona o technických požadavcích na výrobky, které stanoví podmínky pro jejich uvedení na trh a požadavky na bezpečnost, také jimi nejsou prostředky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 21/2003 Sb.

Ochranné pomůcky

Pomůcky pomáhající při ochraně zdraví a to nejen při práci, Tyto pomůcky nemusí splňovat požadavky na OOP, protože nepodléhají nařízení vlády č. 21/2003 Sb. (například opěrky zápěstí nebo opěrky při práci s PC).

Pracovní oděvy a obuv

Pracovní oděvy a obuv jsou používány při výkonu práce (např. pro prodavačky nebo recepční). Jen v případech definovaných v zákoníku práce se tyto poskytují jako OOPP (pouze v případě, pokud oděv podléhá výraznému opotřebení nebo znečištění či pracovní oděv plní ochrannou funkci).


Normy a Piktogramy

O bezpečnosti práce a ochranných pracovních prostředcíchO bezpečnosti práce a ochranných pracovních prostředcíchO bezpečnosti práce a ochranných pracovních prostředcíchO bezpečnosti práce a ochranných pracovních prostředcíchO bezpečnosti práce a ochranných pracovních prostředcíchO bezpečnosti práce a ochranných pracovních prostředcíchO bezpečnosti práce a ochranných pracovních prostředcíchO bezpečnosti práce a ochranných pracovních prostředcích